Yleiset käyttöehdot

Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä kaleva.fi -palvelua tai siihen liittyviä palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat palveluun rekisteröitymistä, sen käyttöä, sivuston sisältöä ja niillä olevia palveluita.

 1. Yleistä
 2. Kaleva365 Oy (jäljempänä ”Kaleva”) julkaisee Kaleva.fi –verkkopalvelussa ja sovelluksissa uutisia, kuvia, raportteja, uutisten lisäaineistoja ja muuta aineistoa, ja voi tarjota lukijoilleen myös muita sähköisiä palveluja (jäljempänä ”Palvelu”).

  Käyttämällä Palvelu asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, jos tämä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Asiakkaan ja Kalevan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja.

  Nämä käyttöehdot koskevat Palvelun käyttöä. Käyttöehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot sekä Kaleva.fi tietosuojaselosteen. Kaleva.fi –verkkopalvelussa tarjottaviin palveluihin voi soveltua erityisehtoja. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen palvelun erityisehtoja.

 3. Rekisteröityminen
 4. Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä, ellei palvelukohtaisesti toisin sanota.

  Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana, sekä ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: koko nimi, sähköpostiosoite. Kirjautuessaan Palveluun käyttäjä voi ilmoittaa myös muita tietoja itsestään. Mikäli käyttäjä valitsee itselleen nimimerkin, ei nimimerkki saa perustua luonnollisen henkilön nimeen tai muistuttaa sellaista.

  Kaleva.fi -rekisteröityminen on yhteydessä muihin Kalevan tuottamiin digitaalisiin palveluihin ja samoja tunnuksia käytetään muihin Kalevan tuottamiin palveluihin. Näissä palveluissa kerrotaan sisäänkirjautumisen ja rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisuudesta käyttää kaleva.fi -tunnuksia. Nämä palvelut voivat olla myös kumppaneiden tuottamia, mutta joissa Kaleva on palvelun tarjoaja. Käyttäjä on yksin vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Palvelun käyttämisen yhteydessä antamistaan tiedoista. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki rekisteröitymisen yhteydessä ja muutoin Palvelun käytön yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Käyttäjä voi päivittää henkilötietojaan milloin tahansa.

 5. Kaleva.fi –palvelun käyttäminen
 6. Käyttäjä saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa.

  Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa rekisteröityessään oikeat ja täydelliset tiedot ja pitää käyttäjätiedot ajan tasalla. Muiden käyttäjien käyttäjänimen, käyttäjätilin tai muiden tietojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta sekä Palvelun salasanan salassapidosta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kirjallisesti Kalevalle välittömästi, mikäli epäilee käyttäjätilin tai salasanan taikka muuta tietojen väärinkäyttöä.

  Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei esitä Palvelussa tai Palvelun kautta taikka käytä hyväkseen mitään tietoa tai materiaalia, joka:

  1. on harhaanjohtavaa, epätodenmukaista tai valheellista;
  2. on lainvastaista, rasistista, loukkaavaa tai moraalisesti tuomittavaa;
  3. sisältää muiden henkilöiden henkilökohtaisia, taloudellisia tai muuten arkaluontoisia tietoja;
  4. loukkaa Kalevan tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai lakeja tai viranomaismääräyksiä;
  5. sisältää kaupallisia tai häiritseviä piirteitä, kuten mainoksia, pyramidihuijauksia tai roskasähköpostia;
  6. saattaa sisältää ohjelmistoviruksia tai muita haitallisia elementtejä, jotka saattavat vahingoittaa ohjelmistojen, laitteiden tai järjestelmien toimintaa; tai
  7. jollain muulla tavalla on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa.

  Käyttäjä ei saa eikä saa yrittää: (i) kopioida koodia, purkaa, dekompiloida tai muutoin päätellä mitään Palvelun lähdekoodia tai algoritmia (ii) muuttaa, muotoilla, kääntää tai muutoin luoda johdannaisia teoksia mistään osasta Palvelua (iii) vuokrata, jakaa tai muuten siirtää tai kopioida Palvelua. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lataa pysyvään säilytykseen, muuta, jaa tai julkaise sellaista Palvelussa olevaa aineistoa, jota hän ei omista.

  Palvelut ovat käyttäjälle maksuttomia, ellei palvelukohtaisesti muuta sanota. Maksullisten palveluiden sisältö, hinnat, maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Kalevalla on oikeus muuttaa maksullisten palvelujen hintoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla etukäteen. Mikäli palvelun hintoihin sisällytettävä arvonlisäverokanta tai julkinen maksu tai viranomaisen toimintamalli muuttuu, Kalevalla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

  Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämisestä ja Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Kalevalle.

 7. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältöön
 8. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön (kirjallinen aineisto, kuvat, videot, musiikki jne.) kuuluvat Kalevalle ja Palvelussa julkaistavan aineiston omistajille ja/tai lisensoijille.

  Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan yksityiskäytössä. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kalevan kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, esittää julkisesti, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen sisältöä. Palvelussa julkaistavia Lehtikuvan kuvia koskee seuraava ehto: Tähän Palveluun sisältyviä (Lehtikuvan) valokuvia tai niiden osia ei saa julkaista, lähettää tai muutenkaan saattaa yleisön saataville ilman Lehtikuva Oy:n kirjallista suostumusta. Palveluun sisältyviä kuvia tai niiden osia ei saa tallentaa tietokoneella luettavassa muodossa muussa kuin henkilökohtaisessa epäkaupallisessa tarkoituksessa. Lehtikuva Oy tai sen kuvatoimittajat eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuvia sisältävän palvelun käytöstä, tiedonsiirrossa tapahtuneesta viivästyksestä tai virheestä, taikka muusta näiden kuvien käyttöön tai tallentamiseen liittyvästä seikasta.

  Kalevalla on oikeus toimituksellisesti käsitellä tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan Palveluun lähetettyä sisältöä. Sisällön lähettäjä vastaa lähettämänsä tai välittämänsä sisällön osalta siitä, että sisällön julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus- tai tekijänoikeuksia eikä muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastaista.

 9. Tietosuoja
 10. Kaleva 365 Oy käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen mukaisesti sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä Palveluitamme Käyttäjä hyväksyy jäljempänä esitetyt ehdot. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

  Kaleva käyttää Palvelussa evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja joista ei ole haittaa tietokoneelle eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia. Oletuskohtaisesti kaikki selaimet tallentavat evästeitä käyttäjien päätelaitteille Evästeiden avulla kerätään päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi miten usein Palvelua käytetään ja mitkä Palvelun osat kiinnostavat käyttäjää. Kolmannet osapuolet voivat myös asettaa ja hyödyntää evästeitä esimerkiksi tarjotakseen Käyttäjälle kohdennettua ja personalisoitua markkinointia.

  Evästeet mahdollistavat tiettyjä Palvelun ominaisuuksia; halutessaan Käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen. Evästeitä käytetään myös Palvelumme kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan tyhjentää evästeet tai mobiilitunnisteen, jolloin Käyttäjästä muodostettu profiilitunniste muuttuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta. Lopettaakseen evästeillä kerättävän datan kokonaan, Käyttäjä voi estää evästeiden vastaanottamisen ja käyttämisen muuttamalla selainasetuksia. Näin toimiessaan Käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun käytettävyys saattaa olennaisesti rajoittua.

  Palvelu voi hyödyntää myös muita evästeitä vastaavia verkkojäljitteitä, kuten pikseli-tageja, paikallisesti jaettuja kohteita, laitteistoperusteisia tunnisteita, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia ja Web-majakoita. Käyttäjälle näytettävät kolmansien osapuolten tarjoamat mainokset voivat riippua kyseisistä verkkojäljitteistä. Tietoja keräävät ja käyttävät yritykset tarjoavat myös mahdollisuuden kieltää selainkäyttöön perustuvan mainonnan. Käyttäjä voi tutustua aiheeseen lisää sekä halutessaan kieltää selainkäyttöön perustuvan mainonnan esimerkiksi täältä. Käyttäjän tulee kuitenkin muistaa, että tämä ei estä ensimmäisen tahon mainosten näyttämistä.

  Käyttäjien yksityisyydensuoja on Kaleva 365 Oy:lle ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Henkilötietoja ja muuta kerättyä tietoa voidaan tarjota toiminnan pohjaksi mainosverkostollemme, jolloin tätä dataa voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Kaleva Konsernin ja sen huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin. Kaleva 365 Oy on sitoutunut noudattamaan käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä IAB Europen selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Palvelumme DMP ja mainosverkostomme sekä muut yhteistyökumppanimme käsittelevät evästeillä ja muilla vastaavilla verkkojäljitteillä kerättyä informaatiota anonyymeina kohderyhmätietoina. Toisin sanoen dataa ei hyödynnetä niin, että se olisi jäljitettävissä tiettyyn tunnistettavaan henkilöön eikä viestejä kohdisteta yksittäisille henkilöille, vaan kaupallisesti kiinnostaville suuremmille segmenteille.

  Palveluissamme voi olla käytössä myös niin sanottuja yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-toiminto, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Twitter, Google ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja Kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Kaleva 365 Oy ei valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä eikä vastaa niistä. Palveluntarjoajat toimivat kulloinkin voimassa olevia yksityisyydensuojaan ja datan käsittelyyn liittyviä lakeja ja ohjeistuksia noudattaen.

  Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

 11. Palvelun saatavuus
 12. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti. Kalevan pyrkimyksistä huolimatta Palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai pitkäkestoisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, yleisestä järjestelmän tai Internetin toimintahäiriöstä tai ns. ylivoimaisesta esteestä. Käyttäjälle ei taata häiriötöntä pääsyä Palveluun, eikä jatkuvaa ja häiriötöntä saatavuutta eikä ole missään vastuussa näissä taikka teknisissä järjestelmissä tai tiedonsiirrossa esiintyvistä vioista. Mikäli käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai tiettyyn palveluun liittyviä erityisehtoja, Kalevalla on oikeus sulkea ja poistaa ko. käyttäjän tili. Kalevalla on oikeus olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttöehtoja.

 13. Vastuunrajoitus
 14. Kaleva ei ole vastuussa mistään käyttäjien tai kolmansien osapuolten Palvelussa tai sen kautta esittämistä tiedoista ja sisällöstä. Kaleva ei vastaa siitä, että Palvelussa tai sen kautta esitetty tieto ja sisältö olisivat totuudenmukaista tai palvelisivat jotain tiettyä käyttötarkoitusta. Kaleva ei ole vastuussa Palvelusta tai sen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Missään tapauksessa Kalevan korvausvastuu ei ylitä käyttäjän Palvelun käytöstä maksamaa hintaa.

 15. Muutokset
 16. Kalevalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan Kalevan julkaistessa uudet käyttöehdot tai ilmoittaessa muulla tavoin uudesta käyttöehdosta. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

  Kalevalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

 17. Muut ehdot
 18. Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

  Kalevan mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokia Kaupan, Google Playn tai Windows Marketplacen kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

  Kalevalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Kaleva Konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

  Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

  Kalevalla on oikeus luovuttaa tapahtumadataa kolmansille osapuolille.